VPF ေဆးစပ္သည့္စက္ DR-SONIC ENGINEERING CO., LTD.

VPF ေဆးစပ္သည့္စက္

VPF - PHARMA

dr sonic

VPF ေဆးစပ္သည့္စက္
VPF Pharma သည္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ားခြဲျခားရာတြင္သံုးသည္။ အရည္ေသြးျမင္မားေသာ သံေခ်းမတက္သံမဏိကို အသံုးျပဳကာ အဆင့္ျမင့္ ေပါလစ္ျပဳလုပ္ထားကာ ေတာင္ေျပာင္ေအာင္ျပဳလုပ္ထားပါသည္။
ေမာ္ဒယ္: VPF & VPF2
VPF ကို တဆင့္ထဲတြင္ အခ်င္းအရြယ္အစား ၅၀၀မမ နွင့္ အဆင့္နွစ္ထပ္လွ်င္ အခ်င္းအရြယ္အစား ၈၀၀ မမျဖင့္ရရွိနိုင္ပါသည္။
ဒီဇိုင္း အသြင္အျပင္ပံုစံ
- ကုိယ္တခုလံုးကို သံေခ်းမတက္ေသာသံမဏိျဖင္႔သာတည္ေဆာက္ထားပါသည္။
- ထုတ္ကုန္မ်ား အက္ကြဲျခင္းမျဖစ္ေအာင္အထူးဂ႐ုျပဳ ျပဳတည္ေဆာက္ထားပါသည္။
- FDA အသိမွတ္ျပဳလက္မွတ္နွင့္ ေဆးေဖာ္စပ္နည္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္အဆင့္ရွိ ဆီလီကြန္ ခ်ိပ္ေဆး။
- ဆက္စပ္ အစိပ္အပိုင္းမ်ားကိုလဲ AISI 316 အဆင့္ရွိ သံေခ်းမတက္ေသာ သံမဏိျဖင့္ျပဳလုပ္ထားပါသည္။
- အတြင္းပိုင္းသည္ ျကည္လင္ေတာက္ေျပာင္ေနေသာပံုစံျဖစ္ပါသည္။
- ေမာ္တာကိုAISI 304 အဆင့္ရွိ သံေခ်းမတက္ေသာသံမဏိအကာျဖင့္ဖံုးအုပ္ေပးထားက လ်ွပ္စစ္ပတ္လမ္းမ်ားသည္ IP65 အဆင့္ရွိပါသည္။၊
- သံေခ်းမတက္ေသာသံမဏိ ထ႐ိုလီကို လိုအပ္ေသာအျမင့္တြင္ လ်ွင္ျမန္စြာျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ အဖံုးစနစ္ျဖင့္တပ္ဆင္ထားပါသည္။
အသံုးျပဳ
ေဆးဘက္ဆိုင္ရာေပါင္ဒါမႈန္႔မ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ထားေသာေပါင္ဒါမႈန္႔မ်ား၊ တန္ဖို႔ႀကီးေပါင္ဒါမႈန္႔မ်ား ၏ပမာဏအေျမာက္အမ်ားကို စကင္ျပဳလုပ္ရာတြင္သံုးသည္။
အားသာခ်က္မ်ား
- သန္႔ရွင္းရလြယ္ကူ
- က်စ္လစ္ေတာင့္တင္းေသာတည္ေဆာက္ပံု
- တပ္ဆင္ရလြယ္ကူ
- အက္ကြဲျခင္းရွိ
- ၁၀၀% သံေခ်းမတက္ေသာသံမဏိ
- ၂ နွစ္အာမခံပါရွိေသာ တုန္ခါေမာ္တာ

VPF2 ေဒါင္လိုက္အေျဖာင့္ပံုတည္ေဆာက္ပံုေၾကာင့္ပမာဏအေျမာက္အမ်ား စကင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။အမ်ိဳးစားအားျဖင့္ အဆင့္တဆင့္နွင့္အလယ္ထြက္ေပါက ပါ႐ွိေသာ VPF2မ်ားကို ၅၀၀မမ ႏွင့္ ၈၀၀ မမ အရြယ္းအစားမ်ား ရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။
ဒီဇိုင္း အသြင္အျပင္ပံုစံ
ေအာက္ဘက္ အပြင့္ ထြက္ေပါက္နွင့္ အတြင္းဘက္ပံုရိ္ပ္ျပန္ပံုစံ
"ATEX အဆင့္၊ IP65 နွစ္ဖက္ တုန္ခါေမာ္တာ
"
"ကိုယ္ထည္တခုလံုးကို သံေခ်းမတက္ေသာသံမဏိျဖင့္ျပဳလုပ္ထားပါသည္
"
ထုတ္ကုန္မ်ား အက္ကြဲျခင္းမျဖစ္ေအာင္အထူးဂ႐ု ျပဳတည္ေဆာက္ထားပါသည္။
"FDA အသိမွတ္ျပဳလက္မွတ္နွင့္ ေဆးေဖာ္စပ္နည္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္အဆင့္ရွိ ဆီလီကြန္ ခ်ိပ္ေဆး။
"
"ဆက္စပ္ အစိပ္အပိုင္းမ်ားကိုလဲ AISI 316 အဆင့္ရွိ သံေခ်းမတက္ေသာ သံမဏိျဖင့္ျပဳလုပ္ထားပါသည္။
"
ေမာတာတြင္ AISI 304 အဆင့္ရွိသံမဏိအကာပါပါသည္၊
အလယ္၀င္ေပါက္နွင့္ တစ္ဘက္တခ်က္ဆီတြင္ေမာ္တာပါရွိသည္။
အသံုးျပဳ
-  ထုတ္ကုန္အမ်ားအျပားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္စိတ္ခ်ယံုျကည္ရေသာစကင္စနစ္
- စြမ္းအင္ ေရြွ႕ေျပာင္းလိုင္း
- ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ေပါင္ဒါမွဳန္႔ စကင္စနစ္
အားသာခ်က္မ်ား
- ျကီးမားေသာ အလယ္အထြက္ပိုက္ပါေသာေျကာင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ပိုမိုျမင့္မားေစပါသည္။
- တပ္ဆင္ျခင္းနွင့္ သန္႕စင္ျခင္းကို လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ရလြယ္ကူပါသည္။
-  အရြယ္အစား က်စ္က်စ္လ်စ္လ်စ္ ရွိပါသည္
- အက္ကြဲျခင္း ကင္းရွင္းပါသည္
- ၁၀၀% အစြန္းခံ သံမဏိျဖစ္ပါသည္။
- vibration ေမာ္တာအတြက္ အာမခံ ၂ ႏွစ္ပါရွိပါသည္
အသံုးျပဳေသာနယ္ပယ္မ်ား
-ေဆးလုပ္ငန္း

VPF Pharma are used for the separation of pharmaceutical materials. These top specified stainless steel sieves have high grade polishing to an immaculate mirror finish.

Models: VPF & VPF2

VPF is offered in sizes with a diameter of 500 mm and 800 mm in a single deck and double deck configuration.

Design Characteristics:
-  Constructed entirely in stainless steel
-  No crevices ensuring that no product is caught
-  FDA approved & certified pharmaceutical-grade silicone seal
-  Parts in contact with product in AISI 316 stainless steel
-  Interior mirror finish
-  Motor protection in AISI 304 stainless steel with an IP65 electrical panel
-  Machine is fixed to a stainless steel trolley that is adjustable in height with
a quick-release clamping system for the lid.

Use:
-  Screening of pharmaceutical or highly regulated or expensive powders,
that require efficient particle separation at a high capacity.

Advantages:
-  Easily cleaned
-  Compact dimensions
-  Easily installed
-  No crevices
-  100% stainless steel
-  Vibrating motor with 2 years warranty.

VPF2 allows high capacity screening due to its straight through design. It is offered in 500 mm and 800 mm, typically with a single deck and with a central open bottom outlet for discharging material.

Design characteristics:
-  Open bottom with outlet and interior mirror finish
-  Two-side vibrating motors, IP65, ATEX certified
-  Constructed entirely of stainless steel
-  No crevices ensuring that no product is caught
-  FDA approved & certified pharmaceutical-grade silicone seal
-  Parts in contact with product in AISI 316 stainless steel
-  Motor cover in AISI 304 stainless steel
-  Features a centre inlet and outlet with twin motors mounted on each side.

Use:
-  Safety screening for maximizing product control
-  Powder conveyor lines
-  Screening of pharmaceutical powders.

Advantages:
-  High capacity due to the large central outlet
-  Easily cleaned and easily installed
-  Compact dimensions
-  Crevices-free
-  100% stainless steel
-  Vibrating motor with 2 years warranty.

Industries:
-  Pharma.


dr sonic

DR-SONIC ENGINEERING CO., LTD.
ABOUT US
DR- Sonic Engineering Co., Ltd ယေန့ေခတ္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စက္ရံုလုပ္ငန္းသံုး စက္ပစၥည္းမ်ားနွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ားကိုထုတ္လုပ္ေထာက္ပံေပးေနေသာ ကုမၸဏီ တခုျဖစ္သည္။ က်ြနု္ပ္ တို့ ကုမၸဏီ သည္ Ultrasonic နည္းပညာကိုျပည္တြင္း(ထိုင္း) တြင္သာမက ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားကိုပါေထာက္ပံေပးေနေသာ ကုမၸဏီ တခုျဖစ္ပါသည္။ က်ြန္ုပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ အရည္ေသြးျမင့္မ်ားေသာ ( ဥေရာပ ထုတ္) စက္ပစၥည္းမ်ားကို သင့္တင့္ေသာ ေစ်းနွုန္းျဖင့္ က်ြန္ုပ္တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ားကို ေထာက္ပံေပးႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။
က်ြန္ုပ္တို႔ သည္ စက္ရံုသံုးပစၥည္းမ်ား အထူးသျဖင့္ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္သည္စက္ရံုမ်ား၊ အလိုေလွ်ာက္စနစ္သံုး စက္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပလက္စတစ္ လုပ္ငန္း စက္ရံုမ်ား အထည္လုပ္ငန္း စက္ရံုမ်ား၊ အလွကုန္ထုတ္လုပ္သည့္စက္ရံုမ်ား၊ ထုပ္ပိုးမွဳ လုပ္ငန္းစက္ရံုမ်ား နွင့္ အေထြေထြ စက္မွဳလုပ္ငန္း အမ်ားစုအတြက္ လိုအပ္ေသာ စက္ရံုသံုးပစၥည္းမ်ားကိုေထာက္ပံ့ေပးေနသာ ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အခက္အခဲ ျဖစ္ ခဲ့ပါကလဲ on-site ၀န္ေဆာင္မွဳျဖင့္ အပိုပစၥည္းမ်ားကိုလဲ အဆင္သင့္ရရွိနိုင္ပါသည္။

မွ အေျခေနအမ်ိဳးအတြက္သင့္ေလ်ာ္ေသာ ထုုတ္ကုန္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔့ျပန္႔ ေထာက္ပံေပးလ်က္ရွိပါသည္။

DR-Sonic Engineering Co., Ltd.သည္ ၂၀၀၈ ခုနွစ္တြင္ မတည္ရင္းနီးေငြြ ဘတ္ ၁၀ သန္း ျဖင့္စတင္ဖြဲ ့စည္းခဲ့ပါသည္။DR-Sonic Engineering Co., Ltd.သည္ ေခတ္မီေသာစက္ပစၥည္းမ်ားကို သံုးစြဲသူတို့၏လုိအပ္ခ်က္အတိုင္းျပည့္မွီေအာင္ ေထာက္ပံေပးနိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ အရည္ေသြးျမင့္မားေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားကို သက္သာေသာေစ်းနွဳန္းျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ားကို ေထာက္ပံ့နိုင္ရန္မွာ က်ြန္ုပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အသင့္ရွိေသာ စက္ပစၥည္း နည္းပညာမ်ားႏွင့္ လူႀကီးမင္းတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္ ျပႆာနာ မ်ားကို အရည္အေသြးေကာင္းမ်ားျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္

 

DR-Sonic Engineering Co., Ltd. is an Industrial Machinery / Equipments supplier that is capable of meeting all machinery demands of modern day manufacturing. Our company also offers Ultrasonic Technology in Thailand and overseas. Our aim is to provide our customers with high quality machines (manufactured in Europe) at competitive prices.
We specialize in Food & Beverage Industry, Automotive Industry, Plastic Industry, Textile Industry, Powder Industry, Medical Device Industry, Cosmetics Industry, Packaging Industry and most general Industrial Machinery.
We also provide quality on-site serving that can deal with your trouble shooting problems with spare parts readily available.
With a wide range of products offered by DR-Sonic, we can offer the most apt and suitable system for almost any application / field.

DR-Sonic Engineering Co., Ltd. was established in 2008 with click here registered capital of 10 Million Baht. DR-Sonic Engineering Co., Ltd. is founded to meet the demands of modern day manufacturing. Our aim is to provide our customers with High Quality Machines at competitive prices. We also provide Quality Onsite Servicing that can deal with your troubleshooting problems, with spare parts readily available.

 

CONTACT US 

Address
10, PRAWIT LAE PHUAN SOI 16 BANGCHAK, PRAKHANONG BANGKOK 10260, THAILAND
Phone
+66 2746 1869, +66 81 735 5453
E-mail
am.drsonic@gmail.com
Website
drsonic.aecgateway.com, www.drsonics.com

 

 

แผ่น HDPE Sheet คืออะไร และมีคุณสมบัติอย่างไร

แผ่น HDPE Sheet คืออะไร และมีคุณสมบัติอย่างไร

 

บริษัท พรีเมียร์ ไลนิ่ง รีนิวเอเบิล จำกัด ผู้จำหน่ายและติดตั้งแผ่นพลาสติกรองพื้นก่อนเทคอนกรีต (LLDPE) และแผ่นพลาสติก (PVC) พลาสติกความหนาแน่นสูง (HDPE) ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 15 ปี


มาทำความรู้จักกับ แผ่น HDPE Sheet หรือที่เราเรียกกันว่า แผ่นรองพื้นพลาสติกความหนาแน่นสูง

แผ่น HDPE Sheet ผลิตจากโพลีเอททีลีน (PP) เรซิ่นบริสุทธิ์ หรือที่เรียกกันว่า แผ่นพลาสติกความหนาแน่นสูง มีความยืดหยุ่นในตัวสูง มีความแข็งแรงความคงทน ทนทานต่อความร้อน ทนทานกับสารเคมีที่กัดกล่อน และยังมีความต้านทานต่อรังสียูวี จึงทำให้มีอายุการใช้งานที่้ยาวนาน มีความคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งในการเลือกใช้ นอกจากนี้ แผ่น HDPE Sheet ยังสามารถกัน มอด ปลวก รา แมลง ที่พบในดินได้ ซึ่งปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทในวงการเกษตรกรรม ระบบชลประทาน งานก่อสร้าง มีบทบาทแทนที่กรรมวิธีกักเก็บน้ำแบบเดิม เช่น การใช้คอนกรีต การถมดินเหนียว หน้าที่หลักของแผ่น geomembranes คือการเป็นฉนวนกันน้ำหรือรั่วซึม

 

 แผ่น HDPE Sheet มีคุณสมบัติอย่างไร
1. มีความต้านทานทางสารเคมี เนื่องจากแผ่น HDPE Sheet มีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนจากกรดและน้ำเสียได้อย่างดี
2. ด้วยแผ่น HDPE มีความหนาแน่นสูง ทำให้การแทรกซึมของน้ำและแก๊สมีค่าต่ำดังนั้นน้ำใต้ดินหรือบ่อที่มีการติดตั้ง HDPE จะไม่สามารถแทรกซึมผ่านได้และแก๊สชีวภาพก็จะไม่สามารถระเหยออกไปจากระบบไบโอแก๊สที่มีการคลุมด้วย HDPE ได้
3. สามารถต้านทานความเสียหายที่เกิดจากรังสียูวี ด้วยการเพิ่มสารคาร์บอนแบล็ค ซึ่งช่วยป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตได้อย่างดีทำให้พลาสติก HDPE มีความทนทานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

 

 

 

 

 

ลักษณะการติดตั้งใช้งานของแผ่น HDPE Sheet มีดังนี้
- แผ่นพลาสติกกันซึม ใช้ปูบ่อเพื่อกักเก็บน้ำ ปูคลองชลประทาน ปูงานก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำในภูมิประเทศ เป็นประโยชน์ในด้านการเกษตรกรรมสำหรับพื้นที่แห้งแล้ง
- ใช้ในการปูบ่อบำบัดน้ำเสีย และบ่อแก๊สชีวภาพ เพราะแผ่น HDPE มีคุณสมบัติความคงทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี
- สามารถใช้ปูรองพื้นบ่อฝังกลบขยะ เพราะแผ่น HDPE มีคุณสมบัติในความคงทนต่อสารเคมีดีที่สุดชนิดหนึ่ง ป้องกันไม่ให้ขยะที่เป็นมลพิษไปปนเปื้อนและขยายบริเวณออกไป hdpe sheet ช่วยป้องกันการรั่วซึมของน้ำเสียจากขยะลงสู่พื้นดิน
- ใช้ปูบ่อหมักปุ๋ยทางการเกษตร ซึงเป็นการช่วยรักษาอุณหภูมิในการหมัก ทำให้หมักปุ๋ยได้รวดเร็วขึ้น
- ปูรองบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำทางการเกษตร ปูรองในบ่อเลี้ยงปลา, ปูรองในบ่อเลี้ยงกุ้ง เพื่อป้องกันเชื้อโรคจากน้ำเสียภายนอกและสิ่งมีชีวิตที่อาจทำอันตรายต่อสัตว์น้ำ

 

 

ขอบคุณแหล่งข้อมูล
พลาสติกอุตสาหกรรม
https://industrailplastic.brandexdirectory.com
หมวดหมู่จากเว็บไซต์  https://www.brandexdirectory.com เว็บไซต์ที่รวบรวมหมวดหมู่ไว้เป็นปัจจุบันที่สุด

 

แผ่น HDPE Sheet คืออะไร และมีคุณสมบัติอย่างไร


บริษัท พรีเมียร์ ไลนิ่ง รีนิวเอเบิล จำกัด ผู้จำหน่ายและติดตั้งแผ่นพลาสติกรองพื้นก่อนเทคอนกรีต (LLDPE) และแผ่นพลาสติก (PVC) พลาสติกความหนาแน่นสูง (HDPE) ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 15 ปี


มาทำความรู้จักกับ แผ่น HDPE Sheet กัน

แผ่น HDPE Sheet ผลิตจากโพลีเอททีลีน (PP) เรซิ่นบริสุทธิ์ หรือที่เรียกกันว่า แผ่นพลาสติกความหนาแน่นสูง มีความยืดหยุ่นในตัวสูง มีความแข็งแรงความคงทน ทนทานต่อความร้อน ทนทานกับสารเคมีที่กัดกล่อน และยังมีความต้านทานต่อรังสียูวี จึงทำให้มีอายุการใช้งานที่้ยาวนาน มีความคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งในการเลือกใช้ นอกจากนี้ แผ่น HDPE Sheet ยังสามารถกัน มอด ปลวก รา แมลง ที่พบในดินได้ ซึ่งปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทในวงการเกษตรกรรม แผ่น HDPE Sheet ระบบชลประทาน งานก่อสร้าง มีบทบาทแทนที่กรรมวิธีกักเก็บน้ำแบบเดิม เช่น การใช้คอนกรีต การถมดินเหนียว หน้าที่หลักของแผ่น geomembranes คือการเป็นฉนวนกันน้ำหรือรั่วซึม

 

 

 
แผ่น HDPE Sheet มีคุณสมบัติอย่างไร

1. มีความต้านทานทางสารเคมี เนื่องจากแผ่น HDPE Sheet มีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนจากกรดและน้ำเสียได้อย่างดี
2. ด้วยแผ่น HDPE มีความหนาแน่นสูง ทำให้การแทรกซึมของน้ำและแก๊สมีค่าต่ำดังนั้นน้ำใต้ดินหรือบ่อที่มีการติดตั้ง HDPE จะไม่สามารถแทรกซึมผ่านได้และแก๊สชีวภาพก็จะไม่สามารถระเหยออกไปจากระบบไบโอแก๊สที่มีการคลุมด้วย HDPE ได้
3. สามารถต้านทานความเสียหายที่เกิดจากรังสียูวี ด้วยการเพิ่มสารคาร์บอนแบล็ค ซึ่งช่วยป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตได้อย่างดีทำให้พลาสติก HDPE มีความทนทานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณแหล่งข้อมูล

 


พลาสติกอุตสาหกรรม
https://industrailplastic.brandexdirectory.com

 


หมวดหมู่จากเว็บไซต์  https://www.brandexdirectory.com เว็บไซต์ที่รวบรวมหมวดหมู่ไว้เป็นปัจจุบันที่สุด

บริการขนย้ายทุกชนิด

SPEEDMOVE SERVICE
สปีดมูฟ ผู้นำงานขนย้าย ขนส่งโดยทีมงานมืออาชีพ

www.speed-move.com

 

ยินต้อนรับสู่ สปีดมูฟ ผู้นำด้านการให้บริการด้านการขนย้ายขนส่งสินค้า ระยะใกล้ - ไกล
กับการบริการเหนือความคาดหมายและการบริการด้วยความเป็นมืออาชีพ ไม่ว่าสินค้าที่จะขนย้ายจะชิ้นเล็ก-ชิ้นใหญ่ ส่งไกล หรือ ส่งใกล้ สปีดมูฟ
เรายินดีไห้บริการด้วยความใส่ใจในการขนย้ายสินค้า ของท่าน ไม่ว่าท่านจะย้ายบ้าน ย้ายออฟฟิศ ส่งสินค้าไปยังต่างจังหวัด ส่งสินค้าเป็นล๊อต เป็นชิ้น เป็นครั้งคราว หรือส่งสินค้าเป็นประจำ  หรือ ขนย้ายเครื่องจักร ขนย้ายเครื่องจักรขนาดใหญ่ในโรงงานอุตสาหกรรม ขนย้ายของหนัก ขนย้ายสำนักงาน สปีดมูฟ
เราคือผู้นำและผู้ให้บริการด้านการขนย้ายที่ให้บริการมาอย่างยาวนานและราคาถูก เราใส่ใจต่อสินค้าของลูกค้า และเรา ยังมีการ “รับประกันสินค้าทุกชิ้น”
เมื่อขนย้าย จึงวางใจได้ว่า สินค้าของท่านจะปลอดภัย เมื่อได้รับการขนย้ายที่ดีจากเรา และอุ่นใจได้เลยว่า เรามีการรับประกันสินค้าทุกชิ้น
หากเกิดอุบัติเหตุระหว่างขนย้าย สปีดมูฟยินดีดูแล และ บริการด้วยความเต็มใจ ต่อลูกค้าทุกท่าน

 

ปลอดภัย มั่นใจ กับการบริการที่เป็นเลิศ ราคาย่อมเยา บริการขนย้ายราคาถูก ต้อง SPEED MOVE

 

 

 

ขนย้ายบ้านและที่อยู่อาศัย

 

 

ขนย้ายสำนักงานหรือออฟฟิศ

 

 

ขนย้ายเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงาน ห้องแลป

 

 

รถ 4 ล้อ ขนย้าย / รถขนย้าย 4 ล้อขนาดใหญ่ / รถขนย้ายขนาดใหญ่ / รถขนย้าย 6 ล้อ / 

 

สนใจติดต่อ

 

สปีด มูฟ บจก.

 

20/42 ซ.11 ถ.บางนา-ตราด กม.4.5  ซ.บางนาตราด 56 หมู่ 15 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540

 

เบอร์โทรศัพท์ +66 2751 5269, +668 3898 9768, +668 3295 5924

 

Fax +66 2751 5259

 

Email: spm2011@speed-move.com, marisa.speedmove@gmail.com

 

http://speedmove.thailandpocketpages.com

แผ่นพลาสติกกันซึม (HDPE GEOMEMBRANE SHEET)

แผ่นพลาสติกกันซึมที่นิยม มาใช้ ปูบ่อแก๊ส ปูบ่อน้ำ กันในปัจจุบันนั้น มักจะใช้ แผ่นกันซึมชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) ซึ่งเป็นแผ่นกันซึมที่มีความหนาแน่นในระดับโมเลกุลจึงทำให้แผ่นกันซึมชนิดความหนาแน่นสูงมีความคงทน และมีความยืดหยุ่นสูง

ในการติดตั้งและประกอบแผ่นกันซึมจากต้องใช้ ความร้อนในการประกอบแผ่นกันซึมเข้าด้วยกัน แต่ถ้าเป็นในส่วนของมุมหรือช่องแคบขนาดเล็กระหว่างแผ่นกันซึมทั้งสอง ก็จะใช้เม็ดพลาสติกหรือวัสดุสังเคราะห์อัดเข้าไปในช่องว่างนั้นเพื่อเป็นการอุดรอยต่อนั้น

ปัจจุบันแผ่นพลาสติกกันซึม (HDPE GEOMEMBRANE SHEET) ได้ถูกนำมาใช้ในการรองกันน้ำรั่วซึม ซึ่งมีลักษณะการใช้งานดังนี้


  • ใช้ออกแบบก่อสร้าง ปูบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อเก็บน้ำ, ปูคลองชลประทาน, ปูงานก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในภูมิประเทศที่ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ดีอันเนื่องมาจากสภาพดินไม่อุ้มน้ำ

  • ใช้ออกแบบก่อสร้าง ปูบ่อบำบัดน้ำเสีย และ บ่อก๊าซชีวภาพ เพราะแผ่น HDPE มีคุณสมบัติในความคงทนต่อสารเคมีดีที่สุดชนิดหนึ่ง

  • ใช้ปูบ่อรองบ่อฝังกลบขยะ เพราะแผ่น HDPE มีคุณสมบัติในความคงทนต่อสารเคมีดีที่สุดชนิดหนึ่ง ป้องกันไม่ให้ขยะที่เป็นมลพิษไปปนเปื้อนและขยายบริเวณออกไป

  • ปูบ่อหมักปุ๋ยทางการเกษตร ซึ่งช่วยในการรักษาอุณหภูมิการหมัดทำให้หมักได้เร็ว

  • ใช้ปูรองบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำทางการเกษตร ปูรองในบ่อเลี้ยงปลา, ปูรองในบ่อเลี้ยงกุ้ง เพื่อป้องกันเชื้อโรคจากน้ำเสียภายนอกและสิ่งมีชีวิตที่อาจทำอันตรายต่อสัตว์น้ำ

  • เหมาะสำหรับงานกรุภายในแทงค์น้ำ เพื่อเก็บกักของเหลวและเคมีภัณฑ์

  •  

 


จำหน่ายแผ่นพลาสติกกันซึม (HDPE GEOMEMBRANE SHEET) พร้อมบริการติดตั้งและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผ่นพลาสติกกันซึม
ขายแผ่นพลาสติก HDPE คุณภาพ แผ่นพลาสติกปูบ่อ จำหน่ายแผ่นพลาสติกปูรองก่อนเทพื้นคอนกรีต
พรีเมียร์ ไลนิ่ง รีนิวเอเบิล บจก.


 

 

 

การติดตั้งแผ่นพลาสติกความหนาแน่นสูง

 

 


 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://brandexdirectory.com


 

 


 

บริษัท พรีเมียร์ ไลนิ่ง รีนิวเอเบิล จำกัด บริการติดตั้ง ผ้าใยสังเคราะห์ Synthetic เส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์ พลาสติกงานก่อสร้าง แผ่นพลาสติกปูพื้นก่อนเทคอนกรีตและพลาสติกปูพื้นอเนกประสงค์ พลาสติกปูบ่อเก็บน้ำ ท่อneodrain พลาสติกปูพื้น ท่อ hdp ,ท่อ hdpe

จำหน่ายและติดตั้งแผ่นพลาสติกกันซึม แผ่นพลาสติกกันซึมส่งตรงจากโรงงาน ขายแผ่นพลาสติก HDPE SHEET แผ่น PE แผ่นใยสังเคราะห์สำหรับงานดิน แผ่นพลาสติกอ่อนพีอี จำหน่ายท่อนีโอเดรน ติดตั้งท่อนีโอเดรน Neodrain แผ่นพีวีซีเคลือบเส้นใยโพลีเอสเตอร์

 

 


สนใจติดต่อ
พรีเมียร์ ไลนิ่ง รีนิวเอเบิล บจก.
26 ซอยบางบอน 3 ซอย 1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : +668 1657 1367 , +662 453 1011-13 พรีเมียร์ ไลนิ่ง รีนิวเอเบิล บจก. , 091-324-6294
โทรสาร : +662 453 1014
อีเมล : premier_energy@hotmail.com
plr.brandexdirectory.com
www.plr.co.th/home

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15